Általános Szerződési Feltételek

A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

  1. A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Csőre József E.V.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): HU-2870 Kisbér Tópart utca 27.

Elektronikus levelezési címe: kisberklima@gmail.com

Adószáma: 62819790-2-31

  1. Alapvető rendelkezések

2.1. A Szolgáltató, aki a weboldalt üzemelteti, a termékeket eladja és a szolgáltatásokat teljesíti. Felhasználó minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki a weboldalon megrendelést ad le, terméket vásárol, vagy felveszi velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink egyikén.

2.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.3. Jelen szabályzat 2022. 02. 01. napjától a visszavonásáig érvényes.

2.4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználó – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.  Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.6. Szolgáltató kijelenti, hogy a webáruházban értékesített termékek saját tulajdonában állnak, raktárkészlettel rendelkezik, ugyanakkor a termékeket nem ő állítja elő. Szolgáltató az értékesítést viszonteladói státuszban végzi.

  1. Regisztráció

Az oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni. A szállításhoz és a vásárlást érintő kapcsolattartáshoz azonban a Szolgáltatónak szüksége van a következő adatokra: név, szállítási cím, (számlázási cím), telefonszám, email cím.

  1. A rendelés menete

Az oldalon „Árajánlat” kérdőív kitöltésével és elküldésével lehet az adott termékről igényét leadni. Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, az elküldött elérhetőségek egyikén amikor is tájékoztatjuk Önt minden rendeléssel, beszereléssel kapcsolatos információról.

4.1. Árak

Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak bruttó árak, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költséget az árajánlat kérdőív elküldése után tudunk pontos ajánlatot összeállítani, ahol többek között megtudhatja ezt is.

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.2. Kedvezmények, kuponok, ajándékutalvány

A kuponok olyan kedvezményt biztosítanak, amelyekkel csökkenthető a vásárlás összege. Jelenleg ezt nem alkalmazzuk.

4.3. A rendelés elküldése

Az árajánlat kérdőív elküldését követően a Felhasználó elküldi megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendelés leadásával egyidőben fizetési kötelezettsége keletkezik.

A Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

4.4. A rendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 18 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására. Amennyiben a rendelés munkaidőn túl érkezik, akkor az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

4.5. Visszaigazolás

A rendelés feladását követően egy e-mailt kap a Felhasználó a rendelés beérkezéséről. A hatályos jogszabályok szerint amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg 48 órán belül, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőség van a rendelés visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor e-mailes értesítést kap a Vásárló a rendelés feldolgozásának tényéről, ezután már csak írásos formában, az kisberklima@gmail.com e-mail címre küldött levélen keresztül van mód visszavonni vagy a megrendelést utólag módosítani.

4.6. Fizetési feltételek

Weboldalunkon nincsenk fizetési módok, a rendelése teljesítését készpénzben vagy átutalással egyenlítheti ki.

4.7. Számlázás

Valamennyi vásárlás esetében e-számlát állít ki a Szolgáltató vásárlói részére, melynek tényét a rendelés elküldésével a Vásárló elfogadja. Amennyiben mégis papír alapú számlát igény van, kérjük, megjegyzésként tüntesse fel a rendelés elküldésekor.

4.8. Szállítás

A szállítási költségekről külön értesítjük minden vásárlónkat.

  1. A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza a Szolgáltató.

Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él. A vásárló az áru átvételét követő 14 napon belül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható.

Ha a Felhasználó szeretne élni az elállási jogával, a nyilatkozatot kitöltve el kell juttatnia  (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre:

Cím: 2870, Kisbér Kossuth Lajos utca 53.

E-mail: kisberklima@gmail.com

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (nem a visszaküldés költségét), kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta. A visszafizetés a vásárló beleegyezése esetén banki átutalással történik. Amennyiben erre nem kap a Szolgáltató felhatalmazást, akkor a visszafizetés az általa igénybe vett fizetési móddal azonos módon történik. A fizetési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatartható, amíg a Szolgáltató vissza nem kapja a terméket.

A Felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Felhasználót terheli.

A termékben bekövetkezett értékcsökkenésért a Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre, ha az a termékjellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jog nem gyakorolható, ha nincs meg a termék összes tartozéka.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítja a Szolgáltató. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni a Szolgáltató nem tud!

  1. Fogyasztói panasz, békéltetési testülethez való fordulás

6.1. A Felhasználó a rendelés elküldését követően, annak Szolgáltató általi visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A Szolgáltató általi visszaigazolást követően Felhasználó kizárólag Szolgáltató felmerült kárának megtérítése mellett jogosult a rendelést visszavonni.

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor, illetve átvétel során megvizsgálni és a terméken, illetve a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Amennyiben megrendelése során, illetőleg a kiszállítást követően Felhasználónak bármilyen panasza merülne fel, Felhasználó jogosult panasszal élni. A Szolgáltató által teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat Szolgáltató a kiszállítás időpontját követő 48 órán belül fogad el.

A panasz továbbítására lehetőség van a Szolgáltató e-mail címére elküldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 2870, Kisbér Kossuth Lajos utca 53.. számra továbbított levélben.

A szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és azok megalapozottsága esetén orvosolja. Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére.

Sérült – ugyanakkor Felhasználó által átvett és nem kifogásolt – csomagolású termék esetén Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a termék a kiszállítás során sérült meg.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonos tanácsadást, tájékoztatást:

hétfő – csütörtök 9 -16 óra, pénteken 9 – 12 óra között és az alábbi telefonszámokon lehet kérni:

Dr. Bures Gabriella elnök: (+36) 30 201 1647 (jogi ügyek)

Papeschné Sárosi Szilvia: (+36) 30 201 1877 (eljárási kérdések)

Vezetékes telefonszám: (+36) 34 513 010, 34 513 012

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

6.2. Európai Online Vitarendezési Fórum

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

  1. Szavatosság

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő szavatosságra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően forgalmazzuk, amiben a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény XXIV. fejezete (Hibás teljesítés), valamint az azt kiegészítő 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) az iránymutató.

8.Tulajdonjogi kötöttség

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték.

  1. Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadod a kidtoday.hu általános szerződési feltételeit.